Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ФАЙБЪР 1 ООД

за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез нея на територията на град София и Република България

 

І. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С настоящите Общи условия на договора между ФАЙБЪР 1 ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175329651, със седалище в гр. София и с адрес на управление и кореспонденция: гр. София, Район Средец, ул. Гурко № 52 ет 2 ап 4, телефон 0 7001 4001, електронен адрес: www.fiber1.net, наричано по-долу „ОПЕРАТОР“, и неговите крайни потребители, наричани по-долу „ПОТРЕБИТЕЛИ“ се уреждат условията и реда за предоставяне на електронни съобщителни мрежи и услуги чрез обществена електронна съобщителна мрежа за пренос на данни и разпространение на радио и телевизионни програми без използване на ограничен ресурс, наричана по-нататък “МРЕЖАТА”, на територията на град София и Република България.

2. Тези Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. С подписа си, ПОТРЕБИТЕЛЯ удостоверява, че общите условия са му предоставени от ОПЕРАТОРА, прочел ги е и се е съгласил с тях,  приема и се задължава да спазва безусловно всички разпоредби от настоящите Общи условия.

3. ПОТРЕБИТЕЛИ на услугите могат да бъдат всички физически лица, еднолични търговци, юридически и неюридически лица, регистрирани в Република България.

ІІ. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОПЕРАТОРА ЧРЕЗ МРЕЖАТА

4. ОПЕРАТОРЪТ предоставя чрез МРЕЖАТА следните услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

4.1. Неограничен достъп до Интернет с гарантирана или негарантирана скорост чрез обществената електронна съобщителна мрежа, изградена от ОПЕРАТОРА. Ако в индивидуалния договор не е уговорено друго, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва предоставената услуга само на едно крайно мрежово устройство в рамките на упоменатия адрес. Достъпът се предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез директна кабелна свързаност, на основата на хибридна кабелна мрежа с компоненти – меден кабел, оптичен кабел, активни и пасивни мрежови устройства.

4.2. Актуална информация за цените и параметрите на предлаганите услуги ОПЕРАТОРА публикува на сайта си www.fiber1.net.

4.3. IP адрес, DNS адреси и всички други услуги и информация, необходими за конфигурацията и интеграцията на компютъра на ПОТРЕБИТЕЛЯ в Интернет пространството.

4.4. Пренос на данни, на основата на TCP/UDP/IP протоколи, в рамките на МРЕЖАТА и/или извън нея без ограничения на дестинации.

5. В случаите, когато ОПЕРАТОРЪТ не предоставя някоя от услугите по т.4 със собствени средства, той сключва договори със съответните доставчици, в които се уреждат редът и условията за предоставянето им, като в този случай ОПЕРАТОРЪТ гарантира за качеството на предоставяните услуги.

6. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да закупят от ОПЕРАТОРА крайни мрежови устройства за свързване на компютърни конфигурации с МРЕЖАТА – мрежови карти, мрежови комутатори, рутери и други по цени, определени от ОПЕРАТОРА. За всички продадени устройства ОПЕРАТОРЪТ осигурява гаранционен срок, както и следгаранционно обслужване. Следгаранционното обслужване се предоставя от ОПЕРАТОРА по цени, посочени в Ценовата му листа.

6.1. ОПЕРАТОРА има право да откаже свързване на крайни мрежови устройства, закупени от ПОТРЕБИТЕЛЯ от трети лица, ако същите не съответстват с техническите изисквания и параметри  на изградената от ОПЕРАТОРА преносна среда.

6.2. ОПЕРАТОРЪТ може в определени случаи да отдава под наем крайни мрежови устройства, като урежда взаимоотношенията си с ПОТРЕБИТЕЛЯ с договор за наем.

6.3. Всяко устройство, което ОПЕРАТОРЪТ предоставя безплатно и безвъмездно на ПОТРЕБИТЕЛЯ не подлежи на гаранционен и извънгаранционен ремонт от страна на ОПЕРАТОРА. Във всички случаи на загуба или нанесени вреди на устройството, собственост на ОПЕРАТОРА, причинени с умисъл или небрежност от страна на абоната, последният остава отговорен за тези щети и вреди, като ремонтът е за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Предаването на устройството се осъществява чрез подписването на приемо-предавателен протокол.

7. Файбър 1 ООД  активира услугите, при наличие на техническа възможност, в срок от 5 дни, но не повече от 12 дни, считано от датата на получаване на заявката и съгласно сключения договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ.

7.1 Услугата шириколентов достъп до интернет се състои в осигуряване на високоскоростен неограничен достъп до интернет с негарантирана скорост на трафика. Максимално достижими скорости при FTTx до 1GBps при сваляне /1Gbps качване Обичайните скорости са до 70% от предварително дефинираните според избрания тарифен план.Минимални скорости : Технология FTTx -20Mbps при сваляне и 7Mbps при качване

ІІІ. Продължаване и прекратяване на договора за услуги

8. Договорът за услуги между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА се продължава след изтичане на избрания срок само при изрично писмено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ относно условията за продължаване.

При липса на такова съгласие след изтичане срока на договора той се преобразува в безсрочен при същите условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати безсрочния договор с 1-месечно писмено предизвестие без да дължи неустойка за това.

9. Договорът за услуги между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА се прекратява:

9.1  В срока и при условията, регламентиран в договора, или при взаимно съгласие, изразено писмено от страните;

9.2  от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ след изтичането на му с 1-месечно предизвестие на падежната дата и заплащане на последната месечна такса

9.3  От страна на ОПЕРАТОРА с 1-месечно писмено предизвестие до ПОТРЕБИТЕЛЯ;

9.4  Едностранно и без предизвестие от ОПЕРАТОРА, в случай на неплащане на цените  от тези Общи условия от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

9.5  Едностранно и без предизвестие от ОПЕРАТОРА, при неизпълнение на задълженията от тези Общи условия;

9.6  Незабавно при настъпване на обстоятелства на непреодолима сила;

9.7  Незабавно по силата на акт на компетентен държавен орган;

9.8  Незабавно при прекратяване на дейността на ОПЕРАТОРА, съгласно Закона за електронните съобщения.

ІV. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща избраната услуга по цени, посочени в Договора и Ценовата листа на ОПЕРАТОРА. ОПЕРАТОРЪТ прави публична Ценовата листа за предоставяните от него услуги. Промяната в Ценовата листа влиза в сила 15 (петнадесет) дни след публикуването й на официалната интернет страница на ОПЕРАТОРА, с което се счита че новите цени са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да се откаже от Договора без да дължи обезщетение или неустойка, ако окончателно определената цена е значително завишена, в сравнение с цената уговорена при сключването на договора.

11. Всички такси се заплащат авансово не по-късно от крайния срок, посочен в договора. Крайният срок за предплащане на месечната такса се определя от датата на активиране на услугите на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

12. Цените за предоставените услуги се заплащат по банков път или в брой в офисите, посочени на официалната интернет страница на ОПЕРАТОРА и договора.

13. Ако за определения в договора срок не постъпи плащане и в случай, че неизплащането на сумите продължи след изтичане на упоменатия срок ОПЕРАТОРА има право в зависимост от вида на договора да преустанови достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до услугата, да го изключи физически от МРЕЖАТА и да прекрати индивидуалния договор. Предоставянето на услугата може да бъде продължено след заплащане на пълната й стойност и такса за повторно включване, посочена в Ценовата листа на ОПЕРАТОРА.

 


14. При изменения в техническите параметри и цените на предлаганите услуги, ОПЕРАТОРЪТ отправя известие до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 15 /петнадесет/ дни преди промените да влязат в сила.

15. ОПЕРАТОРЪТ издава индивидуален документ на ПОТРЕБИТЕЛЯ (например: фактура, касова бележка) за всяко получено плащане в брой. При плащане на цените по банков път, плащането се счита за извършено на датата на постъпване на сумите по сметката на ОПЕРАТОРА. Таксата на банката за превода е за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

16. ОПЕРАТОРЪТ определя и променя цените за предоставяните услуги по реда на Закона за електронните съобщения и актовете за прилагането му.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА

17. ОПЕРАТОРЪТ има право:

17.1. Да получава от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съответните суми за предоставените услуги в сроковете, определени в раздел IV на тези Общи условия;

17.2. Да продава и предоставя под наем крайни устройства на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ срещу заплащане, както и да извършва поддръжка и ремонт на тези крайни устройства съгласно т.6 от Раздел II от тези Общи условия;

17.3. Да прекрати предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случай на неплащане на дължимите такси по т. 14 от Раздел IV, след изтичане на срока за плащане на услугата, посочен в договора;

17.4. Да провежда профилактични прегледи и/или ремонти на МРЕЖАТА с максимална продължителност от три часа, но не по-често от 5 (пет) пъти в месеца, като през това време е възможно прекъсване или влошаване на услугите, предоставяни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ;

17.5. Да провежда по-продължителни (от три часа) профилактични прегледи и/или ремонти, като уведоми всички засегнати ПОТРЕБИТЕЛИ не по-малко от 24 (двадесет и четири) часа преди настъпване на събитието. Това не се отнася за случаите, в които профилактиката се налага от външни доставчици на услугите и ОПЕРАТОРЪТ не е бил уведомен своевременно;

17.6. Да изисква достъп до имота на ПОТРЕБИТЕЛЯ и общите части на сградата, в която той се намира с цел изграждане и поддържане на МРЕЖАТА, като за целта се избира предварително уточнено между страните време;

17.7. Да изисква съдействие от ПОТРЕБИТЕЛЯ за доброволното уреждане на евентуални спорове с останалите обитатели на жилищната сграда;

17.8. Да предоставя само някои от предлаганите услуги в зависимост от технологичните възможности на мрежата в различните зони на покритие, като за това е длъжен да уведоми на официалната си страница, както и при разширяване на обхвата на предоставяните услуги.

18. ОПЕРАТОРА публично оповестява адрес и телефон за повреди:

- електронен адрес: [email protected]

- актуални телефони за подръжка публикува на сайта си www.fiber1.net

18.1 Да предоставя на оповестен телефон информация и справки за условията и реда за

ползване на предоставяните услуги; - www.fiber1.net

19. ОПЕРАТОРЪТ може да предоставя даните на ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети лица с цел събиране на вземания, дължими по договори за услуги с ОПЕРАТОРА и/или изготвяне на кредитна оценка, с изключение на данните за единния граждански номер на ПОТРЕБИТЕЛЯ, които могат да се използват само с цел събиране на задължения по съдебен ред.

20. ОПЕРАТОРЪТ е длъжен:

20.1. Да извършва електронна съобщителна дейност в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и приетите за прилагане в Република България стандарти и да гарантира качеството на услугите и безопасността на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, обслужващия персонал и всички други лица, както при нормални условия на работа, така и при повреда;

20.2. Да използва само технически изправни електронни съобщителни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове и само по тяхното предназначение;

20.3. Да осигурява непрекъсната, надеждна и качествена работа на МРЕЖАТА 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, с изключение на времето, необходимо за целите на профилактиката и/или ремонта по тези Общи условия ;

20.4. Да отстранява повредите, дължащи се на външни причини (извънредни обстоятелства – природни бедствия, пожари, наводнения, земетресения или причини, независещи от ОПЕРАТОРА – откраднати кабели, прекъсване на електрозахранването в района и т.н.) и привеждане на мрежата в състояние на нормална работа в срок от 72 часа, след отпадане на причините;

20.5. Да отстранява възникнали повреди в МРЕЖАТА при нормални условия на работа в срок от 72 часа. Срокът за отстраняване на повредата започва да тече от момента на уведомяване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или от установяването й от страна на ОПЕРАТОРА, чрез упълномощените за това лица. В районите, в които липсва канална мрежа скрокът за отстраняване е до пет работни дни;

20.6. Да предоставя услуги на всички ПОТРЕБИТЕЛИ при условията на равнопоставеност като не създава предимства за отделни ПОТРЕБИТЕЛИ или група от тях по отношение на една и съща услуга;

20.7. Да не предоставя на трети лица информация, отнасяща се до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и тяхната активност, без съгласието им, с изключение на случаите, в които ОПЕРАТОРЪТ я предоставя при искане на съответните компетентни органи в Република България съобразно действащото законодателство;

20.8. Да разглежда и взема становище по молби, жалби и предложения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в едномесечен срок от датата на получаването им и да води и съхранява регистър на постъпилите молби, жалби и предложения, както и предоставените отговори по тях за срок от 12 месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни;

20.9. Да съхранява в законоустановения срок цялата информация, свързана с разплащанията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ, при писмено искане, разпечатка от тези разплащания;

20.10. Да уведомява във възможно най-кратък срок ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната;

20.11. Да предоставя на оповестен телефон информация и справки за условията и реда за ползване на предоставяните услуги;

20.12. Да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ не по-късно от 1 (един) месец от изтичане на срока на индивидуалните договори с тях;

20.13. Да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за измененията на тези Общи условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

21. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:

21.1. Да сключи индивидуален договор за ползване на всички електронни съобщителни услуги, предлагани от ОПЕРАТОРА и да получава услугите с качество и технически параметри, съгласно тези Общи условия и договора, подписан между страните. Личните данни, които ПОТРЕБИТЕЛЯ предоставя, както и личните данни, които „Файбър 1” ООД  изготвя и генерира в процеса на предоставяне на услугите, се обработват и съхраняват от страна на „Файбър 1” ООД в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на „Файбър 1” ООД, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на абонатите, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни в „Файбър 1” ООД, която е публикувана на интернет страницата на „Файбър 1” ООД –www.fiber1.net и е налична в търговските обект на „Файбър 1” ООД („Политика за поверителност“).“;

21.2. Да изиска информация и справки по телефона съгласно Раздел V от тези Общи условия относно ползването на услугите, предоставяни от ОПЕРАТОРА и да получава при поискване в случаите на повреди, аварии и всякакви други прекъсвания в ползването на услугите, които не са причинени от тях, информация за причините за възникването и времетраенето на прекъсването;

21.3. Да прекратява ползването на услугите по свое желание, ако това не е изрично уредено в ДОГОВОРА, след подаване на писмено предизвестие до ОПЕРАТОРА, както и да прекрати временно ползването на услуги по свое желание, за период не по-малък от 1 (един) месец след подаване на едномесечно предизвестие до ОПЕРАТОРА. Правото по настоящата точка може да бъде упражнявано от ПОТРЕБИТЕЛЯ не повече от два пъти в рамките на една календарна година. Не се допуска временно прекратяване на ползването на услуги при срочни договори.

21.4. Да получи обезщетение в размер на 15% от съответната месечна такса, в случаите на неотстранени повреди в МРЕЖАТА и съоръженията към нея, или по други причини, в резултат на които ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е могъл да ползва услугите повече от 5 (пет) дни през един календарен месец или при неизпълнение на поети отговорности от страна на ОПЕРАТОРА.

22. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен:

22.1. Да заплаща в срок всички дължими суми в размерите, предвидени в договора и действащата Ценова листа на ОПЕРАТОРА;

22.2. При използване на услугата да спазва нормите на приложимото право и добрите нрави, включително да не зарежда, съхранява, разпространява, използва или предава файлове, програми, изображение, звук или каквито и да е други материали, имащи забранено от закон съдържание, или нарушаващи права на трети лица, включително права на интелектуална собственост, както и да не зарежда, съхранява, разпространява, използва или предава файлове, програми или каквито и да е други материали, съдържащи компютърни вируси, програми за отдалечен достъп (“троянски коне”), нежелана поща (“spam”) или материали, насочени към преодоляване, компрометиране или затрудняване дейността на компютри и компютърни информационни системи;

22.3. При наличието на вируси, софтуерни или хардуерни неизправности по компютърната си техника, пречещи на нормалното функциониране на мрежата на ОПЕРАТОРА или предоставянето на услугите, да отстрани в най-кратък срок причините. В противен случай ОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да прекрати достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Интернет до отстраняването на проблема;

22.4. Да не извършва, каквито и да е промени в крайните устройства и да не включва към тях приспособления, за които няма одобрението на ОПЕРАТОРА;

22.5. Да осигурява свободен достъп на представители на ОПЕРАТОРА до всички устройства, чрез които ползва услугата, както и до останалата част от комуникационното оборудване за осъществяване на проверки относно спазването на задълженията му по договора или за установяване на възникнали повреди и отстраняването им.

22.6. Да съхранява всички устройства, собственост и предоставени за ползване от ОПЕРАТОРА, с грижата на добър стопанин и според подадените указания, както и да уведомява своевременно за настъпили повреди или посегателство на трети лица. При повреди по оборудването на ОПЕРАТОРА, вследствие на небрежност или умишлени действия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на стойността му, ако това не е уговорено в договора;

22.7. Да поддържа в изправност и за своя сметка, собственото си мрежово оборудване (медни кабели, мрежови комутатори, рутери, компютърни системи и др.), когато то не е предоставено за ползване от ОПЕРАТОРА;

22.8. Да не предоставя възмездно или не услугите на трети лица извън рамките на посочения в договора адрес;

23. При неправомерно ползване на услугата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за материалните и нематериални щети нанесени на ОПЕРАТОРА. Неправомерно ползване на услугата е налице в случаите, когато тя не се ползва съгласно предмета на Общите условия и договора, пречи или затруднява работата на други ПОТРЕБИТЕЛИ, предоставя се на трети лица, ако това не е изрично упоменато в договора или когато нанася умишлено материални щети на технически средства на ОПЕРАТОРА.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

24. Всички спорни въпроси, които възникнат във връзка с тълкуването и изпълнението на тези Общи усовия и договора между страните, се уреждат от тях чрез преговори и по приятелски начин, като се правят взаимни отстъпки.

25. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да потърси съдействие от съответните компетентни органи.

26. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ за: загуба, намалена печалба, пропуснати ползи и други щети, претърпени в резултат на ползването или невъзможността за ползването на съответната услугата; неспособност на ПОТРЕБИТЕЛЯ да изпълнява свои задължения поради временна невъзможност за ползването на съответната услуга; претенции на трети лица срещу ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани с ползването на услугата от ПОТРЕБИТЕЛЯ; повреди по комуникационни линии и съоръжения извън контрола на ОПЕРАТОРА, причинени в резултат на:

26.1. Прекъсване на електрозахранване, което изважда от нормална експлоатация комуникационно оборудване;

26.2. Външна неоторизирана интервенция и нанасяне на повреди по комуникационно оборудване от трети лица;

26.3. Нанасяне на повреди по комуникационно оборудване в резултат на природни бедствия, аварии и други;

26.4. Ползването от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на погрешна или неактуална информация от Интернет;

26.5. Вреди, дължащи се на грешки или небрежност на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

27. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за непредоставянето или некачественото предоставяне на съответните услуги, което се дължи на неизправност или неправилно функциониране на оборудването, собственост на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на неговите неправомерни действия.

27.1. ОПЕРАТОРА не носи отговорност при неизправности на електрическата мрежа в имота на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

28. ОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за всяка умишлена или неумишлена щета, нанесена на жилищната сграда или имота на ПОТРЕБИТЕЛЯ от неговия технически персонал и/или по повод физическото свързване към МРЕЖАТА.

29. В случай на несъответствие между отделни клаузи в различните документи, съставляващи договора между страните за ползването на услугата, техният приоритет се определя в следната последователност: анексите към договора; индивидуалния договор; настоящите Общи условия.

30. Договорът може да бъде изменян по взаимно съгласие на страните чрез подписване на анекси.

31. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, че ОПЕРАТОРЪТ може да прехвърли едностранно отчасти или изцяло правата и задълженията си по ДОГОВОРА с него на трето лице, ако то е надлежно регистрирано като предприятие, осъществяващо електронни съобщителни услуги и предоставя същите или по- добри и качествени услуги. В този случай, ОПЕРАТОРЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикация на уеб страницата си като посочва датата, от която ще влезе в сила договора с новия оператор, както и достатъчно индивидуализиращи данни за него. ОПЕРАТОРЪТ остава отговорен пред ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и гарантира качественото изпълнение на задълженията на новия оператор по договорите за услуги и по тези Общи условия до по-късната дата между изтичането срока на договора или изтичането на шест месеца от датата на влизане в сила на договора, по силата на който са прехвърлени на новия оператор правата и задълженията по договорите за услуги.

С влизането в сила на тези Общи условия се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се е съгласил с правото на ОПЕРАТОРА да прехвърля на трети лица своите задължения, произтичащи от сключения договор.

С влизането в сила на тези Общи условия се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ се е съгласил изрично с правото на ОПЕРАТОРА да предостави негови лични данни на третото лице, доколкото: ОПЕРАТОРЪТ е прехвърлил на третото лице правата и задълженията си по договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ; третото лице е регистрирано като администратор на лични данни; и прехвърлените лични данни се съдържат в/се администрират по силата на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА.

32. Личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, които при сключването на договора стават достояние на ОПЕРАТОРА, се съхраняват от последния при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за електронните съобщения. Целта на съхранението е възможността за индивидуализиране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и контактуване с него в рамките на договорното правоотношение, както и за целите, посочени в чл. 251 от Закона за електронните съобщения. ПОТРЕБИТЕЛЯ има право на достъп и поправка на своите лични данни. Правото се упражнява лично или чрез пълномощник с нотариално заверен подпис на пълномощното в офиса на ОПЕРАТОРА.

33. Общите условия или измененията им се публикуват от ОПЕРАТОРА на страницата му в интернет и се представят на видно място в търговските му обекти или по друг подходящ начин за уведомяване на потребителите (по телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция) в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство.

34. Тези Общи условия се прилагат и за заварените ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. ОПЕРАТОРА се задължава да съобщи на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по заварен договор за тези Общи условия, като им даде срок от един месец  за отхвърлянето им. Ако в посочения срок ПОТРЕБИТЕЛ по заверен договор не е заявил писмено, че отхвърля Общите условия, същите се считат за приети.) Когато ПОТРЕБИТЕЛЯ  не е съгласен с промени в общите условия, потребителя може да се откаже от договора (не важи, когато изменението в общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт), без да посочва причина и без да дължи обезщетение, неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия.

35. Страните приемат, че нищожността на някоя клауза от настоящите Общи условия няма да влече невалидност на друга негова клауза или на договора като цяло. Недействителните клаузи ще бъдат заместени от повелителните разпоредби на закона и обичаите в практиката.

36. При настъпване на независещи от Файбър1 обстоятелства като увреждане на мрежата и нейните съоръжения от ремонтни дейности извърщени по пътната инфраструктура и каналната мрежа, кражби и други имуществени и неимуществени вреди и т.н - Операторът се задължава да отстрани възникналата неизправност в срок от 15 дни, като поема 70% от необходимите разходи за изграждането на новата инсталация, останалите 30% се заплащат от Потребителя при услуги тип FTTO и FTTH с инсталация на оптичен кабел директно до адреса на клиента.

37. Всички предизвестия следва да бъдат в писмена форма, подписани от страните или упълномощените от тях лица и се изпращат на адреса на всяка една от страните, посочен в договора.

37.1. Срокът на предизвестията започва да тече от момента на получаването им от страната по договора, към която са отправени при спазване на разпоредбите на Гражданско процесуалния кодекс.

37.2. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е уведомил ОПЕРАТОРА за промяна на адреса си за кореспонденция, счита се, че предизвестията са редовно връчени, ако са изпратени на посочения в договора адрес.

 

Допълнение към общите условия

регламент (ЕС) 2015/2120

В съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2120 от 25.11.2015 за определяне на мерки относно отворен интернет, доставчикът, в допълнение към Общите условия декларира следното:

1. Обявената в ценовата листа и договорена с клиента скорост на достъп е максималната, технически постижима от инсталираното оборудване. ОПЕРАТОРА не ограничава броя на клиентските крайни устройства, свързани към неговата точка на достъп, но клиентът следва да има предвид възможно намаляване на скоростта при едновременен трансфер на данни през повече от едно крайно устройство. Скоростта на изтегляне на данни зависи от източника и може да бъде различна (включително и провал на изтеглянето), без това да е било резултат на въздействие от страна на доставчика.

2. Според състоянието на отделни компоненти на мрежата е възможно временно да се забави или блокира трафикът на отделен абонат или група абонати. Това се разглежда като аварийно състояние, което се отстранява от доставчика в срок, регламентиран в Общите условия  или според договорка с клиента.

3. Файбър 1 ООД не ограничава обема на трансферираните от клиента данни. При надхвърляне на ограниченията за скорост е възможно влошаване на възпроизвеждането на онлайн видео, без това да е резултат на въздействие от страна на доставчика.

4. ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен да не зарежда, съхранява, използва, разпространява или предава файлове, програми или материали, предмет на авторски права или съдържащи непозволена информация, както и компютърни вируси или други средства насочени към затрудняване дейността на други абонати. Ако се установи, че клиентската конфигурация е източник на недопустимо съдържание или кибер атака, доставчикът е длъжен да предприеме мерки, включващи временно ограничаване или пълно блокиране на достъпа на клиента, докато съответното нарушение или заплаха бъдат отстранени. В зависимост от конкретната ситуация клиентът може да бъде уведомен от доставчика или от компетентните органи.

5. ОПЕРАТОРА не предлага специализирани услуги, които да повлияят на достъпа до интернет на клиента.

6. Файбър 1 ООД идентифицира потребителя по интернет адрес, имена и адрес на живеене, вписани при сключване на договора за доставка. Действията на доставчика по управление и поддържане на мрежата не засягат личния живот на клиента. Случаите на необходим физически достъп до жилището/офиса на клиента от страна на упълномощени лица на доставчика са описани в  Общите условия. Поверителността на съобщенията и личните данни на клиента се съблюдават в съответствие с от Общите условия.

7. При системно несъответствие на качеството на услугата "достъп до интернет "с договорените параметри на качеството, клиентът има право на обоснована рекламация и обезщетение според вписаното в разделите от Общите условия.

Приложение 5

Други приложения

Уведомление относно индексация


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ (GDPR) В СИЛА ОТ 25.05.2018 г. »»