ПРИЛОЖЕНИЕ №5

Приложение No 5 към чл. 38
(Ново - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.)

Параметри за качество на предоставяните услуги

Мрежа/услуга

Параметър

Измерване

Стойност

Стандартизационен документ*

Фиксирана Достъп до интернет

Време за първоначално свързване към мрежата

Времето, за което са изпълнени най-бързите 95 % и99% от заявките

2 дни

ETSI EG 202 057-1

Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента, а когато процентът е под 80 % - среден брой на дните закъснение след договорената дата

100%

Фиксирана

Процент повреди на абонатната линия

Съотношение между броя на повредите на абонатната линия и средния брой на абонатните линии

0.1%

ETSI EG 202 057-1

Фиксирана

Време за отстраняване на повреди

Времето, за което са отстранени най-бързите 80% и95% от валидните повреди по абонатните линии

4 часа

ETSI EG 202 057-1

Процент на повредите, отстранени в рамките на максималния срок, определен в договора с клиента

100%

Достъп до интернет

Постигната скорост на предаване на данни

Максимална постигната скорост на предаване на данни

65.51 Mbit/s

ETSI EG 202 057-4

Минимална постигната скорост на предаване на данни

12.99 Mbit/s

Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни

45.75 Mbit/s

Достъп до интернет

Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни

Процент на неуспешните опити за предаване на данни

0.2%

ETSI EG 202 057-4

Достъп до интернет

Закъснение при предаване на данни

(еднопосочно)

Средна стойност на закъснението при предаване на данни

31 ms

ETSI EG 202 057-4

Стандартно отклонение на закъснението

24 ms

* В посочения стандартизационен документ се съдържа дефиниция и информация за начина на измерване и водене на статистика за съответния параметър.